چشم انداز و ماموریت

بیانیه ماموریت

ایجاد ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی از طریق تولید محصولات با کیفیت مناسب و رعایت الزامات زیست محیطی در جهت

تامین منافع ذینفعان

بیانیه چشم انداز

ارزش آفرینی از طریق ورود به حوزه محصولات جدید و صدور آن به کشورهای دیگر و تقویت برند شرکت تولیدات پتروشیمی

قائد بصیر در داخل و خارج کشور.