Evaluation Suppliers

* *
*
*
* * *
*
*
*

روزمه شرکت در یک صفحه به همراه تصویر روزنامه رسمی ، نامه نمایندگی و اخرین گواهی ارزش افزوده و تصویر کارت ملی(در صورت انتخاب فروشنده) در قالب یک فایل فشرده یا PDF بارگزاری شود.

Maximum file upload size (25 MB)
*